Doprava a platby

MOŽNOSŤ NIŽŠEJ CENY PREPRAVY: PRI SKRÁTENÍ PROFILOV NA MAX. 2 METRE VÁM PO ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY ZNÍŽIME CENU PREPRAVY NA POLOVICU AŽ TRETINU. NAŠE OBCHODNÉ ODDELENIE VÁS BUDE KONTAKTOVAŤ.

Váha v kg EUR bez DPH EUR s DPH
do 50 kg 18,33 22
do 75 kg 20,00 24
do 100 kg 25,00 30
do 150 kg 32,50 39
do 200 kg 38,33 46
do 250 kg 41,67 50
do 300 kg 44,17 53
do 350 kg 48,33 58
do 400 kg 52,50 63
do 450 kg 55,83 67
do 500 kg 60,00 72
do 550 kg 61,67 74
do 600 kg 64,17 77
do 650 kg 67,50 81
do 700 kg 70,00 84
do 750 kg 75,00 90
do 800 kg 80,00 96
do 850 kg 83,33 100
do 900 kg 86,67 104
do 950 kg 90,83 109
do 1000 kg 90,83 109
do 1050 kg 93,33 112
do 1100 kg 95,83 115
do 1150 kg 97,50 117
do 1200 kg 100,00 120
do 1250 kg 102,50 123
do 1300 kg 104,17 125
do 1350 kg 106,67 128
do 1400 kg 109,17 131
do 1450 kg 110,83 133
do 1500 kg 112,50 135
do 1550 kg 115,00 138
do 1600 kg 115,83 139
do 1650 kg 118,33 142
do 1700 kg 120,83 145
do 1750 kg 123,33 148
do 1800 kg 125,83 151
do 1850 kg 128,33 154
do 1900 kg 130,83 157
do 1950 kg 133,33 160
do 2000 kg 135,83 163
do 2050 kg 138,33 166
do 2100 kg 140,00 168
do 2150 kg 142,50 171
do 2200 kg 145,00 174
do 2250 kg 147,50 177
do 2300 kg 149,17 179
do 2350 kg 151,67 182
do 2400 kg 154,17 185
do 2450 kg 156,67 188
do 2500 kg 159,17 191

Všeobecné obchodné podmienky Geis SK s.r.o.

Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je záväzok zasielateľa – obchodnej spoločnosti Geis SK s.r.o., IČO: 31 324 428, so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 2083/S (ďalej aj „zasielateľ“), že vlastným menom na účet príkazcu obstará prepravu zásielky a s ňou spojené služby z miesta prevzatia zásielky do miesta jej doručenia a ďalej záväzok príkazcu zaplatiť za obstaranie prepravy a s ňou spojených služieb zasielateľovi odplatu, a to za podmienok ďalej stanovených týmito VOP. Aktuálne znenie VOP vrátane aktuálnych štandardných cenníkov je uverejnené na internetových stránkach zasielateľa www.geis-group.sk. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zasielateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zasielateľom a príkazcom. Platnosť zasielateľskej zmluvy nastáva prijatím objednávky (resp. zasielateľského príkazu) príkazcu zasielateľom, účinnosť tejto zmluvy potom prevzatím zásielky zasielateľom alebo ním povereným dopravcom. VOP stanovujú práva a povinnosti zasielateľa a príkazcu, ktoré nie sú upravené písomnou zasielateľskou zmluvou. Znenie písomnej zasielateľskej zmluvy má prednosť pred znením VOP. Písomná zasielateľská zmluva, ktorej predmetom je zabezpečovanie opakujúcich sa prepráv, je považovaná za zmluvu rámcovú, pričom jej čiastkovým plnením je každá individuálny objednávka príkazcu. Objednávka príkazcu, ktorej formu stanovuje zasielateľ (ďalej len objednávka), musí mať písomnú formu (vrátane elektronickej). Zasielateľ je oprávnený vykonať zmeny VOP aj štandardných cenníkov, pričom je povinný s týmito zoznámiť príkazcu ich zverejnením na internetovej stránke zasielateľa www.geis-group.sk, a to najneskôr 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Ak nie je v písomnej zasielateľskej zmluve uvedené inak, vyjadruje príkazca s aktuálne platnými VOP a štandardnými cenníkmi súhlas podaním objednávky, resp. zásielky na prepravu. V rámci tejto zasielateľskej zmluvy je možné aplikovať ustanovenie § 605 Obchodného zákonníka, kedy zasielateľ vstupuje do postavenia dopravcu. Práva a povinnosti týmito VOP neupravené sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 

1. Definícia prepravného systému

Pre tento systém prepravy platia nasledujúce definície zásielok: max. hmotnosť celej zásielky je 2.500 kg, max. hmotnosť jedného kusu zásielky je 1.200 kg, pri hmotnosti 1 kusu nad 650 kg je príkazca povinný oznámiť zasielateľovi technické podmienky pri nakládke a vykládke. Maximálna výška jedného kusu zásielky je 2,20 m, max. dĺžka jedného kusu zásielky je 3 m, max. objem celej zásielky je 10 m3, minimálny objemový prepočet zásielok zaberajúcich plochu na vozidle do 4 europaliet (3,84 m2) je v pomere 1 m3 = 250 kg, u rozmernejších zásielok je minimálne v pomere 1 ldm = 1250 kg (jednotka1 ldm = 2,4 m x 1 m ložnej dĺžky vozidla). Konkrétny pomer použitého prepočtu sa riadi údajmi uvedenými v platnom štandardnom cenníku zasielateľa.
 
Pre systém vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy paletových a kusových zásielok platí, že:
1) Zásielku môže tvoriť aj viac nákladových kusov.
2) Odosielateľom a príjemcom zásielky môže byť jedine právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ s prístupnou stálou prevádzkou a stanovenou prevádzkovou dobou. Ak príjemca nespĺňa tieto podmienky, potom sa jedná o tzv. režim B2C, pri ktorom je príkazca povinný túto skutočnosť vyznačiť do objednávky prepravy. Pre režim B2C platia tiež ďalšie ustanovenia uvedené v týchto VOP.
3) V prípade neštandardných požiadaviek na prepravu (napr. na doručenie zásielky v inej než obvyklej dobe doručenia - viď. bod 3 týchto VOP) alebo pri nedoručení zásielky alebo v prípade odmietnutia zásielky príjemcom alebo pri neexistencii príjemcu, budú vzniknuté dodatočné náklady (napr. za doručenie, likvidáciu zásielky a pod.) vyúčtované zasielateľom na ťarchu príkazcu, ktorý sa tieto zaväzuje podľa pokynov bez výhrad uhradiť.
 

2. Zásielky vylúčené z prepravy:

a) Ak prekročia rozmerové a hmotnostné limity uvedené v bode 1.
b) Ak chýbajú potrebné údaje o odosielateľovi alebo príjemcovi zásielky (alebo v režime B2C, chýba telefonický kontakt na príjemcu).
c) Ak obsahujú tovar, ktorý má mimoriadne vysokú cenu, ako sú napríklad drahé kovy a výrobky z nich, umelecké a starožitné predmety, zbierky, bankovky, mince, cenné papiere, zmenky, kreditné karty a pod.
d) Ak obsahujú tovar, ktorý nie je chránený, zabalený alebo zaistený spôsobom zodpovedajúcim jeho hmotnosti, tvaru, vlastnostiam alebo povahe (charakteru). Ďalej ak obsahujú tovar, ktorý by mohlo poškodiť iné zásielky alebo by mohol poškodiť prepravnú a dopravnú techniku zasielateľa alebo dopravcu, alebo by mohol byť sám touto použitou technikou poškodený. Ďalej ak obsahujú tovar, ktorý by mohlo ohroziť život, zdravie alebo majetok pracovníkov zasielateľa alebo dopravcu, resp. ich pracovníkov. Toto ustanovenie platí aj vtedy, keby sa tieto vlastnosti alebo povaha (charakter) zásielky, nedostatočnosť alebo nevhodnosť jej obalu alebo jej zaistenia a pod., prejavili až počas prepravy zásielky, resp. po jej fyzickom prevzatí zasielateľom alebo dopravcom. Ohľadom spôsobu ďalšieho nakladania s takouto zásielkou sa dohodne zasielateľ s príkazcom. Ak nedôjde medzi zasielateľom a príkazcom k dohode o ďalšom postupe v tejto veci, potom príkazca bez výhrad uznáva oprávnenosť konania zasielateľa alebo ním povereného dopravcu a to vrátane úplnosti, dostatočnosti a nespochybniteľnosti dôkazných prostriedkov (hlavne fotodokumentácie) poskytnutých príkazcovi zasielateľom alebo ním povereným dopravcom.
 
e) Ak obsahujú tovar podliehajúci riadenému teplotnému režimu, rastliny, tovar ľahko podliehajúci skaze (napr. potraviny podliehajúce skaze), živé zvieratá a organizmy, ľudské alebo zvieracie orgány a ostatky, odpad, nebezpečné látky, zbrane, munícia, drogy alebo tovar podliehajúci zákazu dovozu / vývozu alebo akémukoľvek obmedzeniu či embargu.
f) S dobierkou (COD) vyššou ako 5000,- Eur.
g) Určené priamo do vlastných rúk.
Pri medzinárodnej preprave potom ďalej zásielky obsahujúce tovar podliehajúci veterinárnej a fyto-kontrole, tovar na colný záznam alebo tovar prepravovaný na ATA-karnet, zásielky zasielané na dobierku / COD (v reláciách, ktoré nie sú uvedené v štandardných cenníkoch) a/alebo prepravné hradené príjemcom /EXW (toto označenie tu nie je označením
Dodacej doložky v zmysle INCOTERMS) a zásielky s nebezpečným tovarom podľa Dohovoru ADR - pokiaľ nie je Výslovnou dohodou medzi zasielateľom a príkazcom stanovené inak. Príkazca zodpovedá za škodu eventuálne vzniknutú zasielateľovi, dopravcovi, alebo akýmkoľvek tretím osobám v prípade, ak by odovzdal na prepravu zásielky vylúčené z prepravy.

3. Obvyklá doba prepravy

Obvyklá doba prepravy zásielok sa riadi podmienkami uvedenými v aktuálnom štandardnom cenníku zasielateľa. Zásielky sú zasielateľom prepravované v obvyklej dobe doručenia. Obvyklou dobou doručenia sa rozumie doba, kedy je zásielka spravidla dodaná príjemcovi, ak nenastanú zvláštne alebo neočakávané situácie v priebehu obstarania alebo vykonávania prepravy zásielky. Obvyklá doba prepravy nemusí byť dodržaná, ak príkazca alebo príjemca zásielky nedodá zasielateľovi doklady alebo informácie potrebné na obstaranie alebo vykonanie prepravy, eventuálne colného odbavenia alebo dodania zásielky alebo ak nie sú splnené podmienky obsiahnuté v týchto VOP alebo ak nie sú dodržané konkrétne pokyny zasielateľa alebo dopravcu .

4. Podmienky prevzatia zásielok na prepravu

Zásielky sú zasielateľom (resp. ním povereným dopravcom) preberané na obstaranie (resp. vykonanie) prepravy na základe elektronickej (dátovej) objednávky alebo písomnej (emailovej) objednávky, ktorých formu stanovuje zasielateľ. Písomná (emailová) objednávka musí obsahovať presnú adresu nakládky (zvozu) a vykládky (dodania) zásielky, telefónny kontakt odosielateľa, hmotnosť a rozmery zásielky, dátum nakládky (zvozu), platcu prepravy vrátane jeho úplnej identifikácie a všetky ďalšie údaje nevyhnutné pre obstaranie a vykonanie prepravy zásielky a to vrátane údajov uvedených v týchto VOP. Objednávka musí byť doručená najneskôr v pracovný deň pred požadovaným dňom nakládky zásielky, pokiaľ nie je stanovené inak. Zásielku môže príkazca podať na prepravu aj priamo na príslušnej pobočke zasielateľa, a to v pracovné dni od 9:00 - do 19:00 hod. Príkazca sa zaväzuje, že zásielka bude pripravená odosielateľom k odovzdaniu na prepravu v okamihu pristavenia vozidla, a že prevzatie zásielky príjemcom sa uskutoční bezodkladne po pristavení vozidla u príjemcu. V opačnom prípade nie je zasielateľ povinný nakládku či vykládku zásielky obstarať, pričom má nárok na náhradu nákladov jemu alebo ním poverenému dopravcovi vzniknutých. Príkazca je pri nakládke a vykládke zásielky povinný zaistiť súčinnosť odosielateľa a príjemcu zásielky so zasielateľom určeným dopravcom.
Zásielku (každý jej nákladový kus) je príkazca povinný:
a) Označiť presnou adresou odosielateľa a príjemcu (vrátane správneho PSČ) - vždy na najväčšej strane zásielky.
b) Označiť označovacími etiketami pre prepravu nebezpečného tovaru (ak je jeho preprava zasielateľom výslovne povolená), potom je toto príkazca (odosielateľ) povinný zabezpečiť aj údajmi vyplývajúcimi z príslušného zákona.
c) Pri zásielkach s colným konaním je príkazca povinný zaistiť prevzatie všetkých dokumentov potrebných k colnému odbaveniu zásielky zasielateľovi.
d) Vybaviť obalom a zabezpečením zásielky tak, aby obsah zásielky bol plne zabezpečený proti poškodeniu a pohybu, obal umožňoval bezpečnú manipuláciu so zásielkou, a poskytoval dostatočnú ochranu pre bežnú manipuláciu používanou v systéme prepráv paletových a kusových zásielok.
e) Vybaviť obalom, ktorý je zbavený všetkých predchádzajúcich prepravných štítkov, nálepiek a iných informácií, ktoré by mohli znemožniť, ohroziť alebo skomplikovať prepravu (dodanie) zásielky.
f) Označiť označovacími etiketami patriacimi k ponúkaným prepravným službám.
Pre ustanovenia uvedené vyššie pod písmenami b) a c) spoločne platí: Príkazca nesie zodpovednosť za správnosť a úplnosť týchto dokumentov a za škody v tomto dôsledku zasielateľovi či tretím osobám vzniknuté. Zasielateľ ani dopravca nemajú povinnosť kontrolovať úplnosť a správnosť týchto dokumentov.
Zásielky s celkovou hodnotou (cenou) vyššou ako 16 596,96 Eur je možné prepravovať len na základe individuálnej písomnej dohody medzi príkazcom a zasielateľom, pričom pri preprave takýchto zásielok musí príkazca do objednávky uviesť druh prepravovaného tovaru a jeho skutočnú hodnotu. Pre prepravu zásielok, ktorých hodnota je vyššia ako 16 596,96 Eur zasielateľ dôrazne odporúča, aby príkazca sám alebo prostredníctvom zasielateľa, poistil prepravovanú zásielku na jej plnú skutočnú hodnotu.

5. Doručenie zásielky a jej prevzatie príjemcom

Miestom doručenia zásielky sa rozumie miesto, ktoré je ako miesto doručenia určené pre konkrétnu zasielateľom ponúkanú prepravnú službu. Ak nie je miesto doručenia zásielky určené inak, potom sa ním rozumie miesto (adresa), kde je zásielka od zasielateľom povereného dopravcu fyzicky prevzatá príjemcom. Prevzatie zásielky je príjemca povinný potvrdiť do dokladu zasielateľa, ktorý mu bude na tento účel predložený. V prípade ak je zásielka doručovaná v SR, potom na tomto potvrdení príjemca uvedie paličkovým písmom svoje meno a priezvisko, vlastnoručný podpis, ku ktorému pripojí odtlačok firemnej pečiatky. Ak nie je k dispozícii pečiatka alebo je príjemcom fyzická osoba (v režime B2C), potom musí byť uvedené číslo občianskeho preukazu (alebo identifikácia pasu - u nerezidentov SR). Zásielka môže byť doručená aj tak, že môže byť odovzdaná osobe staršej ako 18 rokov zdržujúcej sa v dobe doručenia na adrese doručenia zásielky, pričom táto osoba je povinná nad rámec povinností príjemcu zásielky uviesť do príslušného dokladu aj svoj vzťah k osobe príjemcu zásielky (napr. syn , manžel a pod). Príjemca zásielky nie je oprávnený požadovať preposlanie (tzv. doposlanie) už prepravovanej zásielky na inú adresu. Zasielateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné ujmy spôsobené príkazcovi, príjemcovi alebo ďalším osobám, ktoré by vznikli v dôsledku vyššie uvedených spôsobov doručenia. Zasielateľ akceptuje zmenu dispozície týkajúcej sa doručenia zásielky (vrátane jej preposlania) uskutočnenú výhradne písomne príkazcom.

6. Zásielky na dobierku (COD)

Príkazca môže pri vnútroštátnych a vybraných medzinárodných prepravách požadovať doručenie zásielky príjemcovi formou dobierky (ďalej aj „COD“) iba za predpokladu uzatvorenia písomnej zasielateľskej zmluvy . Požiadavku prepravy zásielky na dobierku a hodnotu jej dobierky (pri medzinárodnej zásielke v mene krajiny doručenia), vrátane variabilného symbolu platby, je príkazca povinný vyznačiť do objednávky a do preberacieho protokolu, ktorého formu stanovuje zasielateľ (ďalej len „preberací protokol“). Na inú formu objednania služby COD nebude zasielateľ brať zreteľ. V prípade, že príkazca využíva dátový prenos, riadi sa spôsob objednania služby podľa bodu 9 týchto VOP. Čiastku za vybranú dobierku sa zasielateľ zaväzuje previesť na účet príkazcu uvedený v zasielateľskej zmluve do 7 pracovných dní od doručenia zásielky. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených povinností príkazcom, zasielateľ negarantuje splnenie svojich záväzkov.

7. Odplata za obstaranie prepravy (prepravné)

Príkazca sa zaväzuje uhradiť zasielateľovi prepravné (t.j. cenu vrátane všetkých služieb a poplatkov spojených s prepravou). Prepravné je splatné pri prevzatí zásielky na prepravu. Príkazca berie na vedomie skutočnosť, že zasielateľ má k zásielke zádržné právo v zmysle § 608 Obchodného zákonníka, a že v prípade nezaplatenia prepravného je zasielateľ oprávnený postupovať podľa § 608 Obchodného zákonníka a poprípade započítať vzájomné pohľadávky v zmysle ustanovenia § 358 nasl. Obchodného zákonníka. Vo vnútroštátnom prepravnom sú zahrnuté dva pokusy o doručenie zásielky. Príkazca môže požadovať úhradu prepravného príjemcom v hotovosti pri doručení zásielky (EXW). Túto službu je príkazca povinný vyznačiť do preberacieho protokolu. Na inú formu objednania služby EXW nebude zasielateľ brať zreteľ. V prípade, že príkazca využíva dátový prenos, spravuje sa spôsob objednania služby bodom 9 týchto VOP. Odmietnuté alebo nedoručiteľné zásielky sú zaslané späť príkazcovi do 7 pracovných dní po prvom pokuse o doručenie. V prípade odmietnutých alebo nedoručiteľných zásielok, ako aj v prípade zásielok kedy príjemca odmietne uhradiť v hotovosti prepravné (EXW) alebo dobierku (COD), sa príkazca zaväzuje uhradiť zasielateľovi prepravné. V prípade odmietnutia úhrady prepravného alebo ostatných služieb a poplatkov spojených s prepravou príjemcom, alebo v prípade ak neexistuje príjemca, ak príjemca odmietol prevziať zásielku alebo zásielku nemožno doručiť z dôvodov nezavinených zasielateľom alebo ním povereného dopravcu - sa príkazca zaväzuje odmietnuté úhrady uhradiť zasielateľovi v hotovosti pri doručení vrátenej zásielky, ak sa príkazca sa zasielateľom nedohodnú inak. Pri zásielkach označených odosielateľom EXW nemožno poskytovať prípadnú množstevnú zľavu uplatňovanú u príkazcu. Ak by nebolo obstaranie prepravy zásielky príkazcom (odosielateľom) deklarované ako režim B2C, ale v skutočnosti by išlo o takú prepravu, má zasielateľ bezvýhradné právo na doúčtovanie ceny podľa platného cenníka pre prepravu v režime B2C, eventuálne ďalších preukázateľných súvisiacich nákladov.
Pri prepravách s povinným colným konaním je príkazca vždy zodpovedný za úhradu nákladov spojených s colným odbavením zásielky, ak je tento úkon vyžadovaný príkazcom alebo na základe príslušného zákona. Ďalej je príkazca povinný uhradiť zasielateľovi všetky náklady spojené s colným odbavením zásielky (úkony preclenia, clo, dane a pod.), pokiaľ tieto náklady odmietne uhradiť príjemca.
Prepravné sa vypočítava podľa aktuálnych štandardných cenníkov zasielateľa platných pre tento systém vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy paletových a kusových zásielok. Prepravné môže byť stanovené aj ako individuálny cenník, ktorý je platný iba po podpise príkazcom a zasielateľom. Ak nie je dohodnuté inak, platí vždy štandardný cenník. Akékoľvek zmeny vykonané zasielateľom v štandardných cenníkoch v oblasti regiónov tvorených intervalmi PSČ a prepravných zón sú záväzné aj pre individuálne cenníky. V prípade, že ide o predchádzajúceho už účinného individuálneho cenníka, potom pôvodné individuálny cenník stráca platnosť dňom nadobudnutia účinnosti nového individuálneho cenníka.
Pre stanovenie prepravného podľa hmotnosti zásielky je rozhodujúca hmotnosť zistená zasielateľom. V prípade, ak zasielateľ zistí odlišnú hmotnosť zásielky, vyhradzuje si právo na zmenu výpočtu prepravného, a to aj bez predchádzajúceho vyrozumenia príkazcu. Taktiež v prípade zistenia iných rozmerov zásielky si zasielateľ vyhradzuje právo na účtovanie prepravného podľa objemového prepočtu aj bez predchádzajúceho vyrozumenia príkazcu.
Ak nie je v rámci zasielateľskej zmluvy dohodnuté inak, účtuje zasielateľ príkazcovi navyše ku každej preprave zásielky nasledovné príplatky:
a) Palivový príplatok, ktorého aktuálna výška je pre túto službu uverejnená každý mesiac na internetovej stránke zasielateľa www.geis-group.sk. Palivový príplatok sa môže líšiť pre vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú dopravu. Tento príplatok je kalkulovaný z netto ceny prepravy (bez DPH) podľa platného cenníka zasielateľa bez zahrnutia ďalších poplatkov.
 
b) Mýto, ktorého aktuálna výška pre systém vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy paletových a kusových zásielok je uvedená na internetovej stránke zasielateľa na www.geis-group.sk.

8. Garancie a reklamácie

Za škody vzniknuté pri obstarávaní prepravy a pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy (v prípade ak ju vykonáva sám zasielateľ ako dopravca) zasielateľ zodpovedá a má náhradovú povinnosť výlučne na základe a v rozsahu uvedenom v týchto VOP. V prípade, ak by zasielateľ neobstarával, ale sám uskutočňoval (vykonával) medzinárodnú prepravu ako dopravca, potom sa jeho zodpovednosť spravuje Dohovorom CMR a týmito VOP.
Miestom prevzatia zásielky zasielateľom sa rozumie miesto fyzického prevzatia (nakládky) zásielky zasielateľom alebo dopravcom, ktorého zasielateľ k tomu poveril.
Zasielateľ nezodpovedá za škodu:
a) ktorú nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v zasielateľských službách obvyklej alebo keď porušenie jeho povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť,
b) vzniknutú v súvislosti s prepravou zásielky, ktorá mu bola odovzdaná v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov alebo týchto VOP,
c) spôsobenú príkazcom, odosielateľom alebo príjemcom zásielky,
d) spôsobenú chybným alebo nedostatočným obalom či zabezpečením zásielky, resp. nevhodným spôsobom balenia či zaistenia zásielky,
e) spôsobenú neoznačením alebo chybným alebo nedostatočným označením zásielky (podľa ustanovení týchto VOP),
f) spôsobenú vadou alebo vlastnosťami zásielky alebo jej prirodzenou povahou, a to aj v prípade, ak sa niektorá z nich prejavila až počas prepravy zásielky,
g) vzniknutú v čase, keď zásielka nebola vo fyzickej moci zasielateľa,
h) priamu, nepriamu alebo následnú (vrátane dodatočných nákladov, ušlého zisku, zmluvných pokút, sankcií a pod.) vzniknutú ako dôsledok poškodenia, zničenia alebo straty zásielky alebo v dôsledku nedodržania obvyklej prepravnej doby, resp. oneskoreného dodania zásielky.
Oprávnená osoba je povinná reklamovať zistené vady a uplatňovať právo na náhradu škody u zasielateľa vždy len písomne a to bezodkladne po doručení zásielky, resp. po zistení poškodenia zásielky. Príkazca je povinný zabezpečiť, aby bola zásielka pri jej prevzatí vizuálne prehliadnutá príjemcom. Na prešetrenie reklamácie zjavného poškodenia alebo čiastočnej straty zásielky, musí byť konkrétna výhrada definovaná na doklade o prevzatí zásielky alebo vyhotovený samostatný zápis o škode. Na neskoršie reklamácie nemusí byť braný zasielateľom ohľad. Zasielateľovi musí byť daná možnosť osobne sa presvedčiť o rozsahu a druhu škody, pričom ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná podľa pokynov zasielateľa. Ak nie je tu stanovené inak, zasielateľ zodpovedá výlučne za obstaranie prepravy, prípadné škody vzniknuté pri vykonávaní prepravy uplatňuje zasielateľ vo vlastnom mene a na účet príkazcu. Pri uplatňovaní nárokov voči dopravcovi sa príkazca zaväzuje poskytnúť zasielateľovi potrebnú súčinnosť (najmä predkladať doklady týkajúce sa, ako podklady pre uplatňovanie nárokov voči dopravcovi – napr. doklady o cene zásielky a pod.) Nároky voči dopravcom sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými pre zmluvy o preprave veci.
V prípade poškodenia, zničenia alebo straty zásielky vzniknutej pri obstarávaní prepravy alebo v prípade zásielky prevzatej zasielateľom na prepravu alebo k úkonom s prepravou súvisiacich (alebo v prípade, že zasielateľ vykonáva vnútroštátnu prepravu ako dopravca), je náhradová povinnosť zasielateľa za škodu vzniknutú na zásielke podľa týchto VOP obmedzená max. čiastkou 16 596,96 Eur na jednu zásielku. Pri obstarávaní medzinárodnej prepravy platí v uvedených prípadoch limit náhradovej povinnosti zasielateľa 8,33 SDR na 1 kg hrubej hmotnosti prepravovanej zásielky. V prípade príkazcom preukázanej škody na zásielke vzniknutej jej oneskoreným dodaním má zasielateľ náhradová povinnosť najviac do celkovej výšky konkrétneho prepravného za konkrétnu oneskorene dodanú zásielku. Pri uplatnení práva na náhradu škody u zasielateľa je príkazca (oprávnená osoba) povinný jednoznačným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, preukázať vierohodnými písomnými dôkazmi rozsah a o výšku vzniknutej škody.
 
Príkazca plne zodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú zasielateľovi alebo dopravcovi, ak by odovzdal na prepravu zásielku nespĺňajúcu či porušujúcu požiadavky vyplývajúce z týchto VOP, a to vrátane akýchkoľvek nákladov v tejto súvislosti zasielateľovi alebo dopravcovi vzniknutých. Zasielateľovi alebo dopravcovi takto vzniknuté škody alebo náklady (napr. likvidácia tovaru) je príkazca povinný na základe výzvy bezodkladne uhradiť. Zasielateľ ani ním poverený dopravca nezodpovedajú oprávneným osobám za škody vzniknuté v súvislosti s prepravou zásielok, ktoré by im boli odovzdané v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov alebo týchto VOP, pričom tieto škody sú zároveň vyňaté z ich poistného plnenia.
 
Ak bude prepravovaná zásielka obsahovať